Concept paper

Cyber Security

Technologists Concept Paper
Avatar
Dr. Rajesh Kumar Pal

Avatar
Ritesh Bhatia

Avatar
Venugopal N

Avatar
Kapil Awasthi

Avatar
Vipul Kumra

Avatar
Ashok Sharma


Video Survelliance

Technologists Concept Paper
Avatar
Sanjay Sahay

Avatar
Ravi Hemmady

Avatar
Dr. S. Ravishankar


Homeland Security

Technologists Concept Paper
Avatar
Vipul Kumra

Avatar
Dr.Yogita Shukla


Disruptive Technologies

Technologists Concept Paper
Avatar
Dr.Vijay Mishra

Avatar
Dr.Yogita Shukla


IT management

Technologists Concept Paper
Avatar
Shamanna Balasubramanya


Technology Education

Technologists Concept Paper
Avatar
Sanjay Sahay

Avatar
Yatheendranath J

Avatar
Dr.Yogita Shukla

Avatar
Anil Babu Bidari

Avatar
Ashok SharmaResearch & Development

Technologists Concept Paper
Avatar
Dr.Vijay Mishra

Avatar
Dr. S. Ravishankar

Avatar
Dr.Yogita Shukla